Mijehof 142 1106 HR Amsterdam Zuidoost.

Aan de leden van buurtvereniging "De Laagbouw".
Betreft: Algemene Vergadering op 15 april 2019

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van onze buurtvereniging op
15 april 2019 in de openbare basisschool De Brink. De zaal is open vanaf 19.45. Aanvang is om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening.
2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 26 maart 2018 (bijlage 1)
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. a. Verslag van de activiteiten in 2018 (bijlage 2)
    b. Financieel verslag over 2018 (bijlage 3)
    c. Verslag van de kascommissie
5. Verkiezing van het bestuur/hoe gaan we verder (bijlage 4)
6. a. Begroting 2019
    b. Contributie 2020
    c. Verkiezing kascommissie
7. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
8. Mogelijke “plannen” COA/Gemeente Amsterdam asielzoekerscentrum in Holendrecht Oost
9. IXAS/Gaasperdammerweg
10. Ingekomen agendapunten
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Bijlage 1:
Notulen algemene vergadering Buurtvereniging De Laagbouw d.d. 26 maart 2018:

Bijlage 2:
Verslag activiteiten bestuur 2018:
Binnen de bewonersvereniging is momenteel één werkgroep actief en dit is de werkgroep reanimatie. Muriel Boomgaard verzorgt sinds 2018 de reanimatiecursussen. Zij heeft de organisatie in 2018 overgenomen van haar moeder Yvonne Boomgaard.

In 2018 heeft het bestuur zich beziggehouden met de volgende activiteiten:

  • innen van de contributie
  • de buurtschouw van april 2018
  • schouw in het najaar van 2018 om plekken afvalcontainers te bekijken
  • de nieuwjaarsborrel
  • maken en verspreiden van diverse flyers voor alle bewoners (vier buurtbewoners helpen extra mee bij het bezorgen van de flyers)
  • bijwonen van overleggen op het stadsdeelkantoor
  • overleggen van IXAS bijwonen over de verbreding van de Gaasperdammerweg

Werkgroep Reanimatie:
De reanimatiecursussen zijn in 2018 ook weer gehouden in basisschool De Brink.
De herhalingscursussen zijn ook dit jaar weer goed bezocht. De mensen vinden het nog steeds heel zinvol om elk jaar hun geheugen op te frissen.
Met onze leraar Ron, die al jaren de reanimatielessen geeft, verloopt de samenwerking heel prettig.

De website:
We zijn in het bezit van een website. Cor van Haagen is onze webmaster. Ons adres is www.delaagbouw.nl
Mocht u nog ideeën of suggesties horen, dan willen we dit graag van u vernemen. U kunt dit mailen naar webmaster-at-delaagbouw-punt-nl of secretaris-at-delaagbouw-punt-nl
Leuke foto’s en anekdotes over de wijk kunnen we ook altijd gebruiken.
Wilt u op de maillist van de vereniging, dan kunt u een mailtje sturen naar webmaster-at-delaagbouw-punt-nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van zaken onze wijk / buurt aangaande.

Bijlage 3:

3a. Financieel verslag

3b. Begroting voor 2018

Bijlage 4:
Verkiezing van het bestuur:
Het bestuur dat op 26 maart 2018 werd gekozen, is als volgt samengesteld:

Geertje Snijder-Kramer   Voorzitter
Hans Brevoord Penningmeester
Geertje Mollet Secretaris
Ron Nuberg Ledenadministratie
Cilia Hol Algemeen lid
Janny Koridon Algemeen lid

Het gehele bestuur stelt zich herkiesbaar.

Wij zijn nog wel op zoek naar nieuwe bestuursleden!!!!!!!

Het bestuur moet uit minstens 5 leden en mag uit maximaal 9 leden bestaan.
Bestuurskandidaten kunnen zich opgeven bij Geertje Snijder-Kramer.
Tel: 020-6972860 en via de mail: voorzitter-at-delaagbouw-punt-nl

Staande de vergadering kunnen leden zich ook nog kandidaat stellen.

De contributie voor 2019:
U kunt uw contributie (€ 6,00) voor 2019 overmaken op rekeningnummer: NL72INGB0004708947
Heeft u de contributie voor 2018 misschien ook nog niet overgemaakt, dan kunt u nu natuurlijk de contributie voor zowel 2018 als 2019 overmaken op bovenstaand rekeningnummer.
We werken niet meer met acceptgiro’s voor het overmaken van de contributie. Hieraan waren teveel kosten verbonden.

Tot slot:
De nieuwjaarsborrel heeft begin 2019 ook weer plaatsgevonden in basisschool De Brink. De opkomst was ook in 2019 zeker weer erg goed te noemen. Wat leuk is, dat we tijdens de receptie ook weer wat nieuwe gezichten hebben gezien. Ching-ling Hsioa van de theebus heeft tijdens onze nieuwjaarsreceptie uitleg over het zetten van thee gegeven en ook thee geschonken met een plakje bananenbrood erbij.