1. opening: Yvonne opent de vergadering. Er zijn buiten het bestuur 20 leden aanwezig. We beginnen met een voorstelrondje van het bestuur.

 2. Verslag van 2008: de bocht naar beneden bij Mijehof blijft toch erg krap. Hans Lith heeft hier met Hans Kapteijn al contact over gehad. Het bestuur heeft hierover ook contact gehad met Jaap Drenthe. De bocht is nagemeten en is conform de nieuwe eisen. Er zou ook een dikke witte streep getrokken kunnen worden. We moeten dit nogmaals met Jaap bespreken. In de praktijk blijkt de bocht toch voor gevaarlijke situaties te zorgen. Het verslag wordt goedgekeurd.

 3. Mededelingen/ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen.

 4. Verslag van de activiteiten in 2008: over de bewegwijzering is het nog steeds een heel gesteggel. We sturen een brief naar Emiel Jens en we sturen een officiële brief naar het bestuur van de deelraad. Buurten met buren ontbreekt in het verslag van de activiteiten.

  Het financieel verslag: er zitten wat kleine onduidelijkheden in het overzicht van 2008. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. Hans maakt een afspraak met Sjaak en Jelle voor het controleren van de kas. Dit verslag komt op onze website te staan.

 5. Verkiezing van het bestuur: het hele bestuur stelt zich herkiesbaar. We moeten in de statuten even nakijken of erin staat hoe het zit met het aftreden en zich weer herkiesbaar stellen van bestuursleden.

 6. De begroting van 2009 wordt goedgekeurd. De contributie voor 2009 blijft € 5,00 Yvonne verzorgt de subsidieaanvragen. We proberen zoveel mogelijk subsidies voor onze activiteiten aan te vragen. De kascommissie voor 2009: Jelle en Sjaak.

 7. De overleggen: het buurtbeheeroverleg vindt niet meer plaats. Balthus Simson vond het niet echt meer heel waardevol. Er is nu bijna geen contact meer met de diensten. Yvonne gaat kijken of we met de nieuwe wijkcoördinator weer een buurtoverleg kunnen organiseren. We moeten proberen of we meer bewonersorganisaties kunnen bundelen. Het WOG is een beetje een aflopende zaak. De werkgroep Gaasperdam Groen is wel heel erg actief!! Op het WOG is de politiek ook steeds minder aanwezig.

 8. De nieuwbouwplannen: Gaasperdam Groen is echt heel actief bezig. Mensen kunnen voor 20 juni reageren naar het stadsdeel over de plannen. Ze moeten reageren op alle bezwaarformulieren. Het bestuur heeft een brief geschreven naar alle raadsleden over het Centraal park. We hebben hier nog niets van vernomen. Agnes Roos vraagt zich af of de huiseigenaren niet iets juridisch zouden kunnen ondernemen. Wij hebben als bestuur geen idee hoe we dit zouden moeten aanpakken. Agnes zou het misschien aan de Ombudsman kunnen voorleggen. Op 14 april is er een inspraakavond. De geluiden klinken iets positiever. Het stadsdeel is aan zet, waar er nu wel gebouwd zou kunnen worden.

 9. De lenteborrel/herfstborrel: Op de herfstborrel was het programma te vol. De opzet van de lenteborrel was beter. De initiatieven uit de wijk waren ook heel leuk. Bij de volgende borrel proberen we deze opzet door te zetten. Er komt een vraag over de kauwenoverlast. Of we daar op de volgende borrel aandacht aan zouden kunnen besteden en een item over Natuurlijk tuinieren.

 10. De website: We horen positieve geluiden over de website. Cor wordt in het zonnetje gezet voor al zijn werk voor en aan de website.

 11. Het laagbouwnieuws: De flyers werken echt heel goed. We moeten de website ook nog meer onder de aandacht van de buurtbewoners brengen. De website heeft ook een Door en Voor rubriek. We moeten kijken of we de krachten beter kunnen bundelen i.v.m. het graffiti gebeuren. Henk de Boer begeleidt een graffitiproject vanuit het stadsdeel. Ze willen met dit project de tunnelonderdoorgangen aanpakken met mooie graffiti. Dit wordt nog met Maazo besproken. De mooie graffiti bij het tunneltje bij de Brink is toch beklad door andere groepen. Yvonne gaat hier achteraan.

 12. Ingekomen agendapunten: Sheila en Els hebben subsidie aangevraagd voor een boomspiegelproject. Ruimtes onder de bomen in de straat worden beplant. Ze hebben veel medewerking van het stadsdeel ontvangen. Ze hebben ook extra aarde bij de bomen gekregen. Het is een leuk initiatief voor heel Holendrecht. Zij geven het papier hierover aan de webmaster. Er is ook subsidie verstrekt voor een feest in de Riethoek op 27 juni 2009. Zij hopen met zo’n feest meer naamsbekendheid voor de Ruige hof te creëren.

 13. De Rondvraag: Jan Hansen geeft aan, dat Mark Akkermans onze nieuwe buurtregisseur wordt. Ed Spierdijk heeft het nu tijdelijk overgenomen en het gaat bij Jan nu veel beter in de straat. Jan woont op Mijehof oneven (rechtdoor bij de brievenbus). Bij auto’s in de straat moet je de kentekens doorgeven met tijd en plaats erbij. De nieuwe buurtregisseur moet dit overnemen. Hans Lith geeft aan, dat ze veel geluidsoverlast hebben van een kerkgenootschap in de Brink. De politie doet er erg weinig aan. We geven dit door aan de nieuwe buurtregisseur. Je zou ook naar milieu/bouwtoezicht kunnen bellen(5513456), want een bedrijf mag geen overlast veroorzaken.
  Yvonne sluit de vergadering om 22.15 uur