Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u vragen om deel te nemen aan een van de onderzoeken binnen de onderzoekslijn Midlife vanuit een levensloopperspectief: welbevinden en groei in een uitdagende levensfase, dat wordt uitgevoerd door de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit. Meedoen is vrijwillig en wij hebben uw schriftelijke toestemming hiervoor nodig.
Voordat u beslist of u mee wilt doen, krijgt u in deze brief uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de hoofdonderzoekers, die aan het eind van deze brief genoemd worden, om aanvullende informatie vragen.

 1. Doel van het onderzoek
  Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de uitdagingen waar mensen in de middelste levensfase, ook wel middle agers genoemd, voor staan en welke factoren kunnen helpen of juist belemmerend zijn bij het omgaan met deze uitdagingen. Met de resultaten van het onderzoek hopen we te komen tot praktische aanbevelingen voor hulpverlening/interventies ter bevordering van het welbevinden in deze levensfase.
 2. Achtergrond van het onderzoek
  De vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit doet onderzoek naar het behoud van welbevinden in de verschillende levensfases. Hierbij gaan wij er vanuit dat iedere levensfase zijn eigen uitdagingen en ontwikkelingstaken kent. Midlife of de middenperiode in de levensloop (ruw genomen de periode tussen 40 en 60 jaar) lijkt in de onderzoeksliteratuur van de (levensloop)psychologie het minst besproken te worden. Terwijl het welbevinden juist in deze periode niet alleen van invloed is op het eigen functioneren, maar ook op dat van anderen. De middle ager vormt als het ware de brug tussen jongere generaties (bijvoorbeeld kinderen of neefjes/nichtjes) en oudere generaties (bijvoorbeeld ouders) en vervult daarin meerdere (sociale) rollen. Centraal in deze onderzoekslijn staan het welbevinden en de diversiteit aan rollen en verantwoordelijkheden die de midlife levensfase kenmerken.
 3. Wat meedoen inhoudt en wat er van u verwacht wordt
  Deelname aan dit onderzoek bestaat uit het invullen van in ieder geval één online of papieren vragenlijst. Aan het einde van deze lijst kunt u zelf aangeven of de onderzoekers u op een later tijdstip, dat wil zeggen na 6 maanden en na 12 maanden, mogen benaderen voor het invullen van een vervolgvragenlijst. Deze zal grotendeels overlappen met de eerste vragenlijst, maar wel iets korter zijn.
  Voor deelname aan dit onderzoek dient u tussen de 40 en 60 jaar te zijn, woonachtig in Nederland, voldoende kennis te hebben van de Nederlandse taal en in het bezit te zijn van een computer/tablet met internet. Nadrukkelijk nodigen wij mensen uit met (mantel)zorgtaken voor deelname aan dit onderzoek, maar dit is geen voorwaarde om mee te kunnen doen.
 4. Mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek
  Deelname aan dit onderzoek heeft geen directe voor- of nadelen voor u persoonlijk. Mocht het invullen van de vragenlijst onverhoopt negatieve gevoelens of emoties bij u oproepen dan adviseren wij u om hier met een vertrouwenspersoon of wellicht uw huisarts over te spreken. U kunt tevens contact opnemen met de onderzoekers, zie contactgegevens.
 5. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
  U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.
 6. Einde van het onderzoek
  Het onderzoek omvat 3 meetmomenten. Uw deelname aan het onderzoek stopt als u 1, 2 of 3 vragenlijsten hebt ingevuld. U kunt steeds na het invullen van de vragenlijst aangeven of u mee wilt doen aan het volgende meetmoment. Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. U kunt aangeven of u na afloop van het onderzoek geïnformeerd wil worden over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.
 7. Gebruik en bewaren van uw gegevens
  Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om uw naam en emailadres bij aanmelding voor het onderzoek en enkele demografische gegevens (geslacht, leeftijd, opleiding, geboorteland, burgerlijke staat, levensbeschouwing). Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. Bij de analyse van de data worden deze gegevens altijd eerst losgekoppeld van uw persoonsgegevens.  De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.
  Vertrouwelijkheid van uw gegevens
  Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren, worden daarbij weggelaten. Uw gegevens worden op deze wijze versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen de Open Universiteit. Alleen de (hoofd)onderzoeker(s) krijgen toegang tot de niet-versleutelde informatie.
  Toegang tot uw gegevens voor controle
  Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.
  Bewaartermijn gegevens
  Op de Open Universiteit worden uw geanonimiseerde gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen voor mensgebonden wetenschappelijk onderzoek bewaard, zijnde 10 jaar. U kunt de toestemming voor verwerking van uw gegevens altijd weer intrekken.
  Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
  Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy
 8. Verzekering voor deelnemers
  Zou er schade voor u ontstaan doordat u deelneemt aan dit onderzoek, dan kan deze schade vergoed worden vanuit de verzekeringen van de Open Universiteit. U kunt dan contact opnemen via [invullen door onderzoeker]
 9. Heeft u vragen?
  Mocht u na het lezen van deze informatie of tijdens/na uw deelname vragen hebben over dit onderzoek,  of na afloop van het onderzoek zou willen worden geïnformeerd over de resultaten, kunt u contact opnemen via het algemene mailadres (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of de hoofdonderzoekers Dr. Marianne Simons (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Dr. Jennifer Reijnders (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 10. Akkoordverklaring bij deelname
  Mocht u besluiten mee te willen doen aan dit onderzoek, dan kunt u, indien deze informatiebrief per email is verstuurd, klikken op de link naar registratie voor het onderzoek, die in deze email is opgenomen. Na registratie ontvangt u (via email) een link naar de online vragenlijst.

Indien u deze informatiebrief schriftelijk heeft ontvangen, is een papieren vragenlijst toegevoegd. Deze vragenlijst zal of door de onderzoeker bij u worden opgehaald, of via een bijgevoegde retourenvelop kunnen worden verstuurd naar de Open Universiteit.

Bij aanvang van de vragenlijst wordt uw toestemming gevraagd voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens, zoals in deze brief is toegelicht. Indien u aangeeft hiermee akkoord te zijn, de informatie te hebben begrepen en in te stemmen met deelname aan het onderzoek, kunt u starten met de vragenlijst.