Aan de leden van buurtvereniging "De Laagbouw".
Betreft: Algemene Vergadering op 20 april 2020 zou plaatsvinden

Geachte leden,

De jaarvergadering kunnen we dit jaar helaas niet “live” houden. U krijgt nu van ons wel de agenda en de notulen opgestuurd.
Op de website vindt u een formulier, waar u uw ideeën, op - en of aanmerkingen over de jaarvergadering en over de vereniging kwijt kunt. Wij gaan daarna als bestuur daarmee aan de slag.
Het is nu echt een hele rare tijd, maar het is even niet anders. We moeten roeien met de riemen die we hebben.

Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 15 april 2019 bijlage 1
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. a. Verslag van de activiteiten in 2019 bijlage 2
  b. Financieel verslag over 2019 bijlage 3
  c. Verslag van de kascommissie
 5. Verkiezing van het bestuur/hoe gaan we verder bijlage 4
 6. a. Begroting 2020
  b. Contributie 2021
  c. Verkiezing kascommissie
 7. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
 8. Verslag diverse overleggen: WOG, met de gebiedsmakelaar en over Holendrecht
 9. IXAS/Gaasperdammerweg
 10. Buurttuin Hoftuin
 11. Ingekomen agendapunten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.

Bijlage 1:
Notulen algemene vergadering Buurtvereniging De Laagbouw d.d. 15 april 2019:

Bijlage 2:
Verslag activiteiten bestuur 2019:
Binnen de bewonersvereniging is momenteel één werkgroep actief en dit is de werkgroep reanimatie. Muriel Boomgaard verzorgt sinds 2018 de reanimatiecursussen. Zij heeft de organisatie in 2018 overgenomen van haar moeder Yvonne Boomgaard.

In 2019 heeft het bestuur zich beziggehouden met de volgende activiteiten:

 • innen van de contributie
 • bijwonen van overleggen met de gemeente en het stadsdeel
 • de nieuwjaarsborrel
 • maken en verspreiden van diverse flyers voor alle bewoners
  (vier buurtbewoners helpen extra mee bij het bezorgen van de flyers)
 • overleggen van IXAS bijwonen over de verbreding van de Gaasperdammerweg

 

Werkgroep Reanimatie:
De reanimatiecursussen zijn in 2019 ook weer gehouden in basisschool De Brink.
De herhalingscursussen zijn ook dit jaar weer goed bezocht. De mensen vinden het nog steeds heel zinvol om elk jaar hun geheugen op te frissen.
Met onze leraar Ron, die al jaren de reanimatielessen geeft, verloopt de samenwerking heel prettig.

De website:
We zijn in het bezit van een website. Cor van Haagen is onze webmaster. Ons adres is www.delaagbouw.nl
Mocht u nog ideeën of suggesties horen, dan willen we dit graag van u vernemen. U kunt dit mailen naar webmaster-at-delaagbouw-punt-nl of secretaris-at-delaagbouw-punt-nl
Leuke foto’s en anekdotes over de wijk kunnen we ook altijd gebruiken.
Wilt u op de maillist van de vereniging, dan kunt u een mailtje sturen naar webmaster-at-delaagbouw-punt-nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van zaken onze wijk / buurt aangaande.

Bijlage 3: Financieel verslag 2019 en Begroting 2020

3a. Financieel verslag 2019

3b. Begroting voor 2020

Bijlage 4:
Verkiezing van het bestuur:
Het bestuur dat op 15 april 2019 werd gekozen, is als volgt samengesteld:

Geertje Snijder-Kramer   Voorzitter
Hans Brevoord Penningmeester
Geertje Mollet Secretaris
Ron Nuberg Ledenadministratie
Cilia Hol Algemeen lid
Janny Koridon Algemeen lid

Het gehele bestuur stelt zich herkiesbaar, maar we zijn wel op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vanwege familieomstandigheden legt Geertje haar taak als voorzitter neer, maar blijft ze wel als algemeen lid deel uit maken van het bestuur.

Wij zijn nog wel op zoek naar nieuwe bestuursleden!!!!!!!

Het bestuur moet uit minstens 5 leden en mag uit maximaal 9 leden bestaan.
Bestuurskandidaten kunnen zich opgeven bij Geertje Snijder-Kramer.
Tel: 020-6972860 en via de mail: voorzitter-at-delaagbouw-punt-nl

Via het formulier op de website kunt u zich aanmelden als nieuw bestuurslid.

De contributie voor 2020:
U kunt uw contributie ( € 6,00 ) voor 2020 overmaken op rekeningnummer: NL72INGB0004708947
Heeft u de contributie voor 2019 misschien ook nog niet overgemaakt, dan kunt u nu natuurlijk de contributie voor zowel 2019 als 2020 overmaken op bovenstaand rekeningnummer.
We werken niet meer met acceptgiro’s voor het overmaken van de contributie. Hieraan waren teveel kosten verbonden.

Tot slot:
De nieuwjaarsborrel heeft begin 2020 ook weer plaatsgevonden in basisschool De Brink. De opkomst was ook in 2020 zeker weer erg goed te noemen. Wat leuk is, dat we tijdens de receptie ook weer wat nieuwe gezichten hebben gezien. Ching-ling Hsioa van de theebus heeft ook dit jaar weer tijdens onze nieuwjaarsreceptie uitleg over het zetten van thee gegeven en ook thee geschonken met een plakje bananencake erbij..