Verkeersveiligheid in onze wijk

Als iedereen zich aan de regels houdt dan is onze woonwijk verkeersveilig. Er is geen doorgaand autoverkeer, geparkeerd wordt er op de centrale parkeerplaatsen en onze kinderen kunnen veilig op de stoep spelen.
Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels. Dit leidt niet alleen tot gevaarlijke situaties maar ook tot grote ergernissen. De grootste probleempunten in onze wijk zijn bij de basisschool De Brink waar te veel ouders hun kind met de auto zo dicht mogelijk bij de school willen brengen zonder na te denken aan de veiligheid van de anderen en de straten die in het verlengde liggen van de toegangswegen in de wijk.
Vanwege de noodzakelijke snelle bereikbaarheid voor brandweer en ambulance zijn de verkeersbelemmerende paaltjes na de herbestrating verdwenen.

Onderstaande regels gelden voor onze wijk:

  • Het is niet toegestaan in de woonstraten te rijden met auto's.
    Indien de politie u zonder ontheffing ziet rijden, kunt u rekenen op een bekeuring

Wat te doen als buurtbewoners zich niet houden aan deze regels:

  • Spreek de automobilist vriendelijk aan en wijs hem/haar op de regels en de gevaren voor de bewoners.
  • Mocht dit niet helpen, noteer het nummerbord en neem contact op met onze buurtregisseur op het algemeen politienummer 0900 - 8844.

Wat te doen als bezorgers van paketten in de straat rijden:

  • Lees onderstaand artikel;
  • Wijs de bezorgdienst op de Beleidsregels artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en geeft hem een afdruk van de samenvatting van dit RVV dat u hier kan printen. Ook de volledige versie kunt u inzien.

Besteldiensten en ontheffingen beleid Gemeente Amsterdam (tekst Frank van Toor, april 2018)
Als bewoners van het eerste uur zijn wij tevreden over het autoluwe karakter van onze wijk. De laatste jaren is er sprake van een toenemend autoverkeer van besteldiensten in onze buurt. De besteldiensten rijden door onze wijk over de trottoirs/voetpaden, tenzij paaltjes dit niet mogelijk maken. Indien men een ontheffing heeft dat moet men stapvoets rijden en mag men het overige verkeer, met name voetgangers, niet hinderen. Sommige bestuurders beweren zelfs dat men met een ontheffing 30 km per uur mag rijden op het trottoir. Daarnaast kwam het voor dat kleine kinderen hun doeltjes moesten verplaatsen omdat er een bestelauto door moest. Dit is natuurlijk niet de opzet van onze autoluwe wijk: het trottoir is voor de voetgangers en spelende kinderen bedoeld. Men rijdt op officiƫle trottoirs, dus moeten de besteldiensten zich aanpassen.
Enige maanden geleden heb ik onder meer contact opgenomen met de politie Reigersbos en de wijkagent mevrouw Kitty Willemse. Men verwees mij naar het beleid van de gemeente Amsterdam, met andere woorden: als er een ontheffing voor het rijden op de trottoir/voetpad wordt verstrekt dan mag men daar rijden. Mits men zich aan de overige voorschriften houdt, dus uiteraard stapvoets rijden. Slechts een wijziging van het beleid zou kunnen leiden naar een verminderde overlast door bestelauto's.
Bij toeval kwam ik er achter dat het beleid voor ontheffingen van de Gemeente Amsterdam per 1 december 2017 is gewijzigd. Men kan nog steeds een ontheffing krijgen voor het rijden op de trottoir/voetpad. Maar er is wel een belangrijke bepaling in de ontheffingsvoorschriften opgenomen. Want als besteldiensten gebruik kunnen maken van (betaalde) parkeerplaatsen dan geldt de ontheffing niet en dienen de bezorgdiensten hun pakketjes vanaf de parkeerplaatsen te bezorgen al dan niet met behulp van een rolcontainer of een steekwagen. Overigens is dit al praktijk bij sommige besteldiensten. De letterlijke tekst uit het bericht van de Gemeente Amsterdam luidt: 'Oftewel indien er voldoende andere parkeerplekken beschikbaar zijn dan mag er niet zonder meer op trottoir en/of voetpaden worden gereden. De wijziging van deze regels is vrij recent zodat de verwachting is dat deze door verloop van tijd met de communicatie steeds beter ingeburgerd zullen raken, ook bij de besteldiensten en bij de politie'.
Deze situatie is in algemene zin van toepassing in onze wijk, er zijn voldoende parkeerplaatsen en de huizen zijn gemakkelijk bereikbaar vanaf de parkeerplaatsen.
Uit de laatste email van mw mr P. van der Biezen, adviseur Toezicht en Handhaving is gebleken dat de nieuwe beleidsregels nog onvoldoende bekend zijn bij de handhavers en de chauffeurs van de besteldiensten. Men hoopt dat de nieuwe regels in toenemende mate bekend zullen worden en dat daarmee de overlast zal verminderen. Ook zal men bij klachten gerichter gaan handhaven aldus mw Van der Biezen. Dit betekent dus dat de bewoners van onze -autoluwe- wijk de mogelijkheid hebben eventuele overlast van besteldiensten te melden bij bij de Gemeente Amsterdam. Dit kan via een zogenaamde MORA melding telefonisch of per internet maar misschien kan onze wijkagent hier ook nog op reageren.
Ik heb informatie van mevrouw Van der Biezen beschikbaar. Daarnaast heb ik ook de tekst van Gemeente Amsterdam van de gewijzigde beleidsregels RVV.